PRIVACY POLICY

De vennootschap Michelin (hierna 'Michelin' genoemd) hecht een groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers en gebruikers van haar websites (hierna de 'Gebruiker'), met inbegrip van de websites die onder het merk BFGoodrich vallen.


Dit document beschrijft alle praktijken van Michelin betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de websites van BFGoodrich (hierna de 'Website').


Elke Website heeft een specifiek doel en specifieke eigenschappen. Als het verzamelen van aanvullende persoonsgegevens noodzakelijk is voor een Website van Michelin, wordt de Gebruiker hier op deze Website over geïnformeerd.

 

1. Instemming met deze praktijken


Door een Website te gebruiken, stemt de Gebruiker in met de praktijken die in dit document worden beschreven.

 

2. Persoonsgegevens

 

Over het algemeen kan de Gebruiker de Websites bezoeken zonder persoonsgegevens te hoeven verstrekken.


Het is mogelijk dat Michelin de Gebruiker via deze Websites vraagt om persoonsgegevens met als doel beter te voldoen aan de wensen van de Gebruiker, zoals gegevens die correspondentie mogelijk maken of waarmee een aanvraag kan worden verwerkt (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere specifieke gegevens zoals inlogcode, wachtwoord, bankgegevens of locatie voor bepaalde functionaliteiten van de Website).

 

3. Verzamelen van persoonsgegevens


Michelin verzamelt uitsluitend persoonsgegevens voor specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden en zal deze gegevens vervolgens niet verwerken op een wijze niet onverenigbaar is met deze doelen.

Wanneer Michelin persoonsgegevens verzamelt, wordt de Gebruiker daarover geïnformeerd op het moment van verzamelen of vóór het verzamelen, en in ieder geval voordat deze gegevens worden gebruikt voor de vooraf bepaalde doelen.

 

4. Gebruik van gegevens die worden verzameld op de websites van BFGoodrich


Michelin verklaart uitsluitend persoonsgegevens te gebruiken die passend, relevant en niet excessief zijn met het oog op de doelen waarvoor ze worden verzameld. Michelin zal alle nuttige maatregelen treffen om te waarborgen dat de verzamelde gegevens juist zijn en regelmatig worden bijgewerkt.


Michelin kan de Gebruiker bijvoorbeeld om persoonsgegevens vragen met als doel om:

  • de Gebruiker informatie over producten en diensten te verstrekken,
  • transacties van de Gebruiker uit te voeren en te volgen,
  • de Gebruiker gebruik te laten maken van de interactieve functies van deze websites,
  • te communiceren en een commerciële relatie met de Gebruiker op te bouwen.

 

Michelin verklaart de persoonsgegevens niet te zullen gebruiken voor marketingdoeleinden zonder dat u hier van tevoren toestemming voor hebt gegeven.

 

5. Bestemming van de persoonsgegevens


De persoonsgegevens die op de Website zijn verzameld, komen uitsluitend terecht bij personen die bevoegd zijn om deze gegevens in het kader van hun functie te kennen.


Michelin kan deze gegevens delen met leveranciers of dienstverleners met wie Michelin samenwerkt om de aanvragen van Gebruikers te verwerken. Laatstgenoemden zijn contractueel verplicht om alle aan hen verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen en om de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de taken die hen zijn toevertrouwd.


Michelin verklaart daarnaast de persoonsgegevens van Gebruikers niet zullen te verkopen, verhuren of over te dragen aan derden zonder hun toestemming, behalve in de volgende gevallen: om gevolg te geven aan een besluit van rechtswege of van overheidswege, indien Michelin dit wettelijk verplicht is of om zijn rechten en eigendommen te beschermen.

 

6. Bewaarperiode van persoonsgegevens


Michelin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en niet langer dan de toepasselijke wetten toestaan.

 

7. Recht op inzage, wijziging, verwijdering en verzet


Op grond van de Franse gewijzigde wet 'Informatique et Liberté' van 6 januari 1978 en eventuele bijgewerkte versies ervan, en op grond van de teksten die zijn aangenomen binnen de Europese Unie, kunnen Gebruikers Michelin op elk moment vragen om inzage in de hen betreffende persoonsgegevens.


Gebruikers hebben eveneens een recht op correctie en verwijdering van deze gegevens en een recht van verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van deze gegevens door Michelin.


Bijzondere situaties – berichten voor marketingdoeleinden en abonnementen op informatiebrieven van Michelin: Gebruikers kunnen hun recht van verzet zonder enige verantwoording uitoefenen. Dit kunnen zij rechtstreeks in de e-mail doen door te klikken op de daartoe bestemde koppeling.


Voor de uitoefening van deze rechten kan de Gebruiker zich richten tot de 'webmaster' van de betreffende Website op het volgende adres:

 

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, Place des Carmes, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9, DGMR Service/DC/IMET/, Frankrijk.

 

8. Veiligheid van persoonsgegevens


Michelin heeft beschermingsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens van de Gebruiker te waarborgen. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor werknemers van Michelin of werknemers van de dienstverleners van Michelin die een training hebben genoten om zich te houden aan regels betreffende de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.


Bankgegevens:


Voor websites waar goederen en diensten worden verkocht, worden bankgegevens altijd verzameld door middel van effectieve, wettelijke procedures voor betalingsbeveiliging. Deze maatregelen kunnen bestaan uit SSL-versleuteling (om gegevens onleesbaar te maken voor anderen) tijdens het verzamelen of overdragen van vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de online betaling en worden niet bewaard.


Michelin ziet er met name op toe dat de persoonsgegevens van Gebruikers niet worden verspreid, veranderd, beschadigd/aangepast en dat onbevoegde derden er geen toegang toe hebben.

 

9. Cookies


Met behulp van cookies verzamelt Michelin gegevens over het gebruik van zijn Websites door Gebruikers om hen een betere service te kunnen bieden. Cookies zijn bestanden die de internetbrowser van de Gebruiker op de harde schijf installeert wanneer de Gebruiker een Website bezoekt. Het is niet mogelijk om Gebruikers persoonlijk te identificeren aan de hand van cookies. In sommige gevallen maken cookies het wel mogelijk om Gebruikers rechtstreeks te identificeren (bijvoorbeeld een e-mailadres) of indirect (bijvoorbeeld via de unieke id van een cookie, een IP-adres of de identificatiecode van een computerterminal). De geregistreerde gegevens zijn met name de pagina's die de Gebruiker heeft bezocht, de datum en het tijdstip van het bezoek en andere volggegevens.


Gebruikers kunnen hun internetbrowser zo instellen dat zij worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van cookies. Zo kunnen ze ervoor kiezen deze al dan niet te accepteren. Gebruikers kunnen cookies ook via hun internetbrowser deactiveren. In dit geval kunnen zij mogelijk niet alle diensten en functionaliteiten van de Websites gebruiken.


Voor meer informatie verwijzen wij naar het document 'Cookiebeleid' dat beschikbaar is op de Website.

 

10. Internationale overdracht van persoonsgegevens


Als internationaal concern kan Michelin de persoonsgegevens van een Gebruiker overdragen aan entiteiten van de groep die optreden als verantwoordelijke voor de verwerking en/of toeleverancier en/of aan externe dienstverleners die zich buiten het land van woonplaats van de Gebruiker bevinden.

 

Aangezien het beschermingsniveau van persoonsgegevens niet overal ter wereld hetzelfde is, verklaart Michelin de persoonsgegevens van Gebruikers uitsluitend over te dragen aan vennootschappen van de Michelin-groep of uitsluitend aan vennootschappen buiten de Michelin-groep die buiten de Europese Unie gevestigd zijn als deze vennootschappen dezelfde of een vergelijkbare bescherming voor persoonsgegevens bieden als Michelin.


Voor overdrachten binnen de groep zijn interne regels opgesteld met betrekking tot gegevensoverdrachten vanuit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De Gebruiker kan deze regels raadplegen door te klikken op 'BCR's'.


Gegevensoverdrachten buiten de groep worden uitgevoerd op grond van contracten met modelbepalingen van de Europese Unie voor toeleveranciers die buiten de EU gevestigd zijn. Dit garandeert een beschermingsniveau dat ten minste vergelijkbaar is met dat van het land van woonplaats van de Gebruiker.

 

11. Interactieve diensten


Sommige Websites bevatten interactieve diensten, zoals een chat, een forum enzovoorts.

 

Als Gebruikers het wensen, kunnen zij deze interactieve functies gebruiken door een inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier vraagt om bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden verzameld met als doel de interactieve diensten te verbeteren en te voldoen aan de wensen van de Gebruikers.


Gebruikers die zich voor deze diensten hebben aangemeld, hebben toegang tot de gegevens die zij bij aanmelding hebben verstrekt en kunnen deze op elk moment wijzigen of wissen.


12. Minderjarigen


De Websites zijn over het algemeen niet bestemd voor personen onder de achttien jaar. We verzoeken minderjarige Gebruikers geen persoonsgegevens te verstrekken zonder toestemming van hun ouders.


 

13. Koppelingen naar websites van derden


De Websites kunnen koppelingen naar websites van derden bevatten. Michelin heeft geen zeggenschap over deze websites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun praktijken op het gebied van geheimhouding of voor hun inhoud. We nodigen Gebruikers dus uit om het beleid van deze websites inzake gegevensbescherming te raadplegen voordat ze deze gebruiken of voordat ze persoonsgegevens verstrekken.

 

14. Copyright en merken


Voor meer informatie verwijzen we de Gebruiker naar de gebruiksvoorwaarden.

 

15. Wijzigingen


Deze praktijken zijn bijgewerkt op 1 juli 2015. Alle wijzigingen worden hier gepubliceerd en treden in werking op het moment van publicatie. Om deze reden adviseren we u deze pagina regelmatig te bezoeken.